Privacy policy

PRIVACY VERKLARING WEBSITE

Wij hechten bij BVBA Aksis veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma BVBA Aksis en de bevoegde personen werkende binnen BVBA Aksis, met maatschappelijke zetel te Sluis 2D1 nr. 6, 9810 Eke en met ondernemingsnummer BTW BE 0631.741.994

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVBA Aksis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).


Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens op onze website?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:     

    het reageren op ingevulde contactformulieren
    het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen)
    het uitvoeren van de administratie in verband met onze mogelijke samenwerking

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

    de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
    we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
    we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen
    we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

WEBSITE

    Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt er verplicht gevraagd naar de naam (naam en voornaam), e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer mee te geven.
    Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
    De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. BVBA Aksis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

    Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, bedrijfsnaam en jouw btw-nummer.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

    BVBA Aksis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

    onze administratie, facturatie en projectopvolging
    het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer,…)
    het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
    het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Wijziging privacyverklaring

BVBA Aksis kan de privacyverklaring wijzigen. Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens

    wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
        alle personen die namens BVBA Aksis van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
        we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
    BVBA Aksis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

BVBA Aksis kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.